1 januari 2015: Wijkverpleegkundige krijgt indicatiebevoegdheid

Per 1 januari 2015 valt extramurale verpleging en verzorging onder de Zorgverzekeringswet. Een van de veranderingen daarbij is dat de wijkverpleegkundige (verpleegkundige niveau 5 en hoger) bevoegd is om een indicatie te stellen volgens het normenkader ‘Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving’. Daarnaast wordt van de wijkverpleegkundige gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over wie de zorg het beste kan uitvoeren.

(meer…)

5 november 2014: JA (Bien) van den Brink-Tjebbes overlijdt

van Nursing.nl:

Van den Brink-Tjebbes werd geboren in 1924. Ze werkte lange tijd als uitvoerend verpleegkundige. Later was ze inspecteur bij de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid en tot in de jaren ’90 schreef ze (studie)boeken over de ontwikkeling van de verpleging. Bekend zijn Verplegen naar de maat, een verplegingswetenschappelijke optiek (1987) en Verplegen in verbondenheid (1997).

Van den Brink-Tjebbes blijft tot op hoge leeftijd verpleegkundig en maatschappelijk actief. Zo was ze in 2010 lijstduwer van de SP in Amersfoort.

Links:

http://amersfoort.sp.nl/nieuws/2014/11/bien-van-den-brink-tjebbes

16 juli 2011: de Zorgprofessional krijgt WTZi erkenning

Gebeurtenis
Het CIBG geeft WTZi -erkenning aan de Zorgprofessional, een coöperatie van zelfstandig werkende zorgprofessionals. Om zorg te leveren die op grond van de Zorgverzekeringswet of AWBZ voor vergoeding in aanmerking komt, is een toelating nodig van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). De WTZi stelt regels over goed bestuur en bepaalt in welke gevallen winst uitgekeerd mag worden.

Dit is een belangrijke stap in de richting van zelfstandig opererende verpleegkundigen (ZZP’ers) om Zorg in Natura te kunnen leveren. Tot dusver kunnen alleen instellingen dat.

[Bron]

14 april 2010: Lucia de Berk wordt vrijgesproken

Gebeurtenis
Op 14 april 2010 wordt voormalig verpleegkundige Lucia de Berk vrijgesproken van de moord en poging tot moord van babies en ouderen. In 2003 werd zij tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld, maar in 2008 hebben deskundigen het gebruikte bewijsmateriaal onderuitgehaald. In 2009 werd door de Hoge Raad bepaald dat de zaak opnieuw voor moest komen. De rechtszaak wordt gezien als een ernstige rechterlijke dwaling. (bron)

Links

10 juni 2009: Verpleegkundig specialisme GGZ officieel erkend.

Gebeurtenis
Vanaf 10 juni 2009 geldt wettelijke erkenning van het verpleegkundige specialisme GGZ als onderdeel van de Wet op de Beroepen in de Gezondheidszorg. Het besluit wordt gepubliceerd in de staatcourant van 5 juni. (bron)

Vanaf dat moment zijn er 5 erkende specialismen, 8 februari 2009 werden de eerste 4 erkend.

8 februari 2009: Verpleegkundig specialist erkend beroep

Gebeurtenis
Minister Ab Klink van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verleent op 27 januari 2009 instemming met wettelijke erkenning van de verpleegkundige specialismen als onderdeel van de Wet op de Beroepen in de Gezondheidszorg. Er worden vier specialismen erkend:

  1. preventieve zorg bij somatische aandoeningen
  2. acute zorg bij somatische aandoeningen
  3. intensieve zorg bij somatische aandoeningen
  4. chronische zorg bij somatische aandoeningen

Op 6 februari wordt het besluit gepubliceerd in Staatcourant 1877 en vanaf 8 februari treedt het besluit in werking. De titel is vanaf dat moment wettelijk beschermd en mag alleen gedragen worden na volgen van een erkende opleiding en registratie in het BIG register als verpleegkundig specialist. (Bron)

Links

1 april 1995: WGBO van kracht

Gebeurtenis:
De Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) wordt van kracht op 1 april 1995 om de rechten van de patiënt te versterken. (bron)

De rechten van patiënten
De WGBO stelt regels voor:
• het recht op informatie door de hulpverlener
• toestemming voor een medische behandeling
• inzage in het medisch dossier
• geheimhoudingsverplichting voor de hulpverlener
• het recht op privacy tijdens een medische behandeling
• vertegenwoordiging van patienten die niet zelf kunnen beslissen

Naast rechten hebben patiënten ook plichten:
De patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen. (bron)

Links:

11 nov. 1993: Wet BIG wordt gepubliceerd

Gebeurtenis:
De wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) wordt gepubliceerd in staatsblad 655. (bron)

De Wet BIG regelt nu opnieuw de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. In plaats van het verbod op uitoefening van de geneeskunst is er nu een wettelijke regeling die het geneeskundig handelen in principe vrijlaat. Daarmee is ieders vrijheid om de hulpverlener te kiezen die hij of zij wenst, vergroot. Wel noemt de Wet BIG een aantal voorbehouden handelingen. Deze mogen alleen worden verricht door daartoe bevoegde beroepsbeoefenaren, om te voorkomen dat door ondeskundig handelen onaanvaardbare gezondheidsrisico’s voor de patiënt ontstaan. Bovendien is in de wet aan de vrijheid van medisch handelen een strafbepaling toegevoegd: het toebrengen van schade aan iemands gezondheid is strafbaar.
Voor een beperkt aantal beroepen wordt titelbescherming ingevoerd. Een dergelijke titel geeft aan dat de drager deskundig is op een bepaald terrein van de gezondheidszorg. Het tuchtrecht voor de verschillende groepen beroepsbeoefenaren wordt aangepast. Nieuw is dat bepaalde groepen voor het eerst onder tuchtrecht komen te vallen. (bron)

Links:

8 juni 1977: vaststelling ‘Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige’

Gebeurtenis
Op 8 juni 1977 wordt de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige vastgesteld, waarna deze van kracht gaat. In de wet wordt geregeld wie de titel van verpleegkundige mag voeren en welke eisen daaran gesteld zijn. (bron) In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen A, B en Z-verpleegkundigen en het mbo en hbo opleidingsniveau, de titel van verpleegkundige kan door ieder van hen worden gevoerd.

De wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige wordt op 11 november 1993 vervangen door de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Links

Verpleegkundige Danuta Terlikowska wordt in Auschwitz vermoord

Gebeurtenis

op 29 oktober 1942 wordt de Poolse verpleegkundige Danuta Terlikowska op 21 jarige leeftijd vermoord door de Nazis. Ze zit op dat moment 2 maand in Auschwitz, na te zijn opgepakt voor verzetswerk. Ze krijgt een injectie met fenol in haar hart.

danuta

Foto van Danuta Terlikwoska, gemaakt in Auschwitz. Geplaatst met toestemming van het Auschwitz Memorial.

bron

14 oktober 1939: Geboorte Callista Roy

Gebeurtenis
Callista Roy wordt op 14-10-1939 geboren in Los Angeles. (bron) Haar meest bekende verpleegkundige verdienste bestaat uit het door haar ontwikkelde ‘adaptatiemodel’, dat vier gebieden kent: persoon, gezondheid, omgeving en verpleging. (bron)

Links:

2 mei 1921: ‘Wet tot wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging’ van kracht

Gebeurtenis:
Op 2 mei 1921 wordt de ‘Wet tot wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging’ van kracht. In de wet wordt onder meer geregeld wie recht heeft op welke titel, zoals verkregen door het behalen van het A of B  diploma en welke opleiding daaraan vooraf dient te gaan. (bron

Op 8 juni 1977 wordt de wet tot wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging vervangen door de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige. (bron)

Links:

12 okt. 1915: Executie Edith Cavell te Brussel

Gebeurtenis:
De Amerikaanse verpleegkundige Edith Louisa Cavell (Norfolk, 4 december 1865 – Brussel, 12 oktober 1915) wordt geëxecuteerd door de Duitsers vanwege haar hulp aan soldaten in België. Tezamen met het laten zinken van het schip Lusitania door de Duitsers, is dit reden voor president Wilson om niet langer onpartijdig in WO I te staan. [1,2]

Bronnen:

  1. Snodgrass, M.E. (1999). Historical Encyclopedia of Nursing. Santa Barbara: ABC-CLIO pp. 36-38 [LT]
  2. Edith Cavell (Wikipedia NL)

Links:

1900: Oprichting Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers ‘Nosokomos’

precieze datum niet bekend.

Gebeurtenis:
De beroepsvereniging Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers wordt in 1900 opgericht.  (bron) In 1901 krijgt de vereniging de naam ‘Nosokomos’ (bron). Initiatiefnemer is de arts Arnold Aletrino (bron) De vereniging stelt zich de verbetering van de sociaal-economische positie van verpleegkundigen tot doel.

3 november 1897: geboorte Virginia Henderson

Gebeurtenis
Virginia Henderson wordt op 3-11-1897 geboren in Kansas City, als dochter van Lucy Abbot Henderson en Daniel B. Henderson. Ze studeerde af aan de Army School of Nursing in Washington en haalde een mastersgraad in verpleegkundig onderwijs. Ze is bekend vanwege haar theorieën over verpleegkunde.

“The unique function of the nurse is to assist the individual, sick or well, in the performance of those activities contributing to health or its recovery (or to a peaceful death) that he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge. And to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible.” (bron)

Ze definieert 14 (behoeften)gebieden waarop verpleegkundigen aktief zijn bij de verpleging van patiënten.

Virginia Henderson sterft op 19 maart 1996 op 98 jarige leeftijd. (bron & wiki)

Links:

1893: oprichting Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging

precieze datum niet bekend

Gebeurtenis: 
In 1893 wordt de Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging opgericht op initiatief van Jeltje de Bosch Kemper en Anna Reynvaan (bron). Doel is de bevordering van de ziekenverpleging in Nederland in de ruimste zin.  In 1965 fuseert de  Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging  met de Nationale Bond van Verplegenden tot de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundigen. (bron)

Links:

juni 1860: opening Nightingale School of Nursing

precieze datum onbekend

Gebeurtenis:
Met geld dat door veteranen en bewonderaars is gedoneerd (bijna 50.000 pond) sticht Florence Nightingale de Nightingale School of Nursing. De eerste 10 studenten arriveren op 15 juni 1860. [1] 

  1. Snodgrass, M.E. (1999). Historical Encyclopedia of Nursing. Santa Barbara: ABC-CLIO p.198 [LT]

juli 1857: publicatie Wonderful Adventures of Mrs. Seacole in Many Lands

Precieze datum niet bekend

Gebeurtenis:
Wonderful Adventures of Mrs. Seacole in Many Lands, geschreven door Mary Seacole wordt gepubliceerd in juli 1857. (bron) Het is een autobiografisch werk.

Links:

12 mei 1820: Geboorte Florence Nightingale

Gebeurtenis:
Florence Nightingale wordt op 12 mei 1820 geboren te Florence (waar ze naar is vernoemd). Haar ouders zijn de welgestelde William Edward Nightingale (1794–1875) en Frances (‘Fanny’) Nightingale-Smith (1789–1880). Nightingale besluit om in de verpleging te gaan werken en maakt zich onsterfelijk tijdens de Oorlog in de Krim (info), waar ze het bevel of over de ziekenverzorging heeft gevoerd. In haar verdere leven richtte ze o.a. een school voor verpleegkundigen op en pleitte ze voor de erkenning van het beroep. Florence Nightingale sterft op 13-08-1910. (bron)

Publicaties:

  • 1859: Notes on Nursing, what it is and what it is not.

1805: Geboorte Mary Seacole

Precieze geboortedatum niet bekend

Gebeurtenis:
Mary Seacole wordt geboren. Ze maakt furore als Brits verpleegkundige van gemengde raciale komaf en wordt beroemd tijdens de Krim Oorlog. Mary Seacole sterft op 14 mei 1881.

Publicaties:

  • juli 1857: Wonderful Adventures of Mrs. Seacole in Many Lands

Links:

1113: hospitaalbroeders van de Orde van Malta vormen Orde van Sint Jan van Jeruzalem

Precieze datum onbekend

Gebeurtenis:
In 1113 scheidden hospitaalbroeders van de Orde van Malta zich af van de Benedictijnen. De hospitaalbroeders legden de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af.  Paus Paschalis II bevestigde hen in hun orde en bezit. Zo ontstond de Orde van Sint Jan van Jeruzalem. (bron)